یک آنالیز جالب از مردها و زن ها!

مرد ها:

************

۱.همه مردها به شدت مشغولند.

************

۲.علیرغمی که خیلی خیلی مشغولند، ولی هنوز برای خانمها وقت دارند.

************

۳.علیرغمی که برای خانم ها وقت دارند، اصلاً بهشوناهمیتی نمی دن.

************

۴.علیرغمی که اصلاً بهشون اهمیتی نمی دن، همیشه یکیدور و برشون هست

************

۵.علیرغمی که همیشه یکی دور و بروش هست، همیشه سعی میکنن که شانسشون رو برای بدست اوردن بقیه امتحان کنن.

************

۶.علیرغمی که همیشه سعی می کنن که شناسشون رو برایبدست اوردن بقیه خانم ها امتحان کنن، واقعاً به هم می ریزن اگه زنی رو که دارن ازدست بدن.

************

۷.علیرغمی که زنشون ترکشون می کنه، اونا اصلا ازاشتباهاتشون درس نمی گیرن و همیشه سعی برای امتحان شانسشون برای بدست اوردن زنهایدیگه دارن.

************

زنها:
************

۱.مهمترین چیز برای خانم ها امنیت اقتصادیاست.

************

۲.علیرغمی که این خیلی خیلی براشون همه است، اوناهمچنان برای خریدن لوازم و لباسهای گرون قیمت بیرون می رن

************

۳.علیرغمی که همیشه لباس های گرون قیمت می خرن، اوناهیچ وقت هیچ چیز برای پوشیدن ندارن.

************

۴.علیرغمی که هیچ چیز برای پوشیدن ندارن، اونا همیشهخوش تیپ لباس می پوشن.

************

۵.علیرغمی که اونا همیشه خوش تیپ لباس می پوشن، لباسهای اونا همیشه کهنه و قدیمیه

************

۶.علیرغمی که لباس های اونا کهنه و قدیمیه، اوناهمچنان انتظار دارن که شما ازشون تعریف کنید.

************

۷.علیرغمی که اونا همیشه انتظار دارن که شما ازشونتعریف کنید، وقتی شما تعریفشون می کنید، اونا اصلا شما رو باور نمیکنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید