چیزی ارزشمندتر از همین امروز وجود ندارد.

اگرخداوند آرزویى را در دلت نهاد، بدان توانایى رسیدن به آن را در تو دیده است.

کشتى در ساحل امن تر است، ولى براى این منظور ساخته نشده است: "حرکت کن"

ماهی از بی آبی نمی میرد. بالا و پایین پریدنش را بنگر. به خاطر دوری از آب خود را

می کشد!

میان آدمها چیزی نیست جز دیوارهایی که خود آنهاساخته اند.

فراموش نشدنی ترین اندرزها آنهایست که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم.

- اُرد

بقیه در ادامه مطلب


 

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند... چه تلخ است قصه ی عادت.

اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم، دست کم می توانیم

بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع، و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم

مسلط باشیم.

- رابینز

مثل ساحل آرام باش تا دیگران مثل دریا بی قرارت باشند.

دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی.

- امام علی (ع)

دو چیز است که انسان را از گناه باز می دارد:

1- یاد خدا

2- یاد مرگ

اگر افتادی مهم نیست...

به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری.

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نا نجیب.

(ناپلئون بناپارت)

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها

را تکرار کرد؟

لباس قدیمی بپوشید ولی کتاب نو بخرید.

- آستین فلپز

/ 0 نظر / 2 بازدید