چیزهایی که فقط می شه از مامان جون یادشون گرفت!

http://files.myopera.com/pimaxfan/files/23.jpg

مادرم درباره انتظار به من گفت که؛
بذار باباتبرگرده خونه تو می دونی و بابات.

مادرم درباره تهدید کردن به من گفت؛
وقتی رسیدیمخونه حسابتو می رسم.

مادرم درباره طرز مواجه شدن با مشکلات به منگفت؛
درباره چی فکر می کردی؟ وقتی باهات حرف می زنم به من جواب بده…جواب سوالنکن!

مادرم درباره منطقی بودن به من گفت؛
همین هست که منبهت می گم. اگه از اونجا بیوفتی پایین و گردنت بشکنه، دیگه نمی تونی با من بیایفروشگاه.

مادرم درباره علم پزشکی به من گفت؛
اگه هی چشماتواینطوری کنی چپکی کنی، اونا برای همیشه به اون صورت خشک می شن.

مادرم درباره شغل و کار به من گفت؛
اگه امتحان هجیکردنتو با نمره خوب قبول نشی، هیچ وقت یه کار خوب گیرت نمی یاد.

مادرم درباره شوخ طبعی به من گفت؛
وقتی ماشین چمنزنی انگشتاتو قطع کرد، پیش من نیا

مادرم درباره بالغ شدن به من گفت؛
اگه سبزیجاتتونخوری هیچ وقت بزرگ نمی شی.

مادرم درباره وراثت به من گفت؛
تو دقیقا مثلپدرتی.

مادرم درباره اصل و نسبم به من گفت؛
فکر می کنی توتویله بدنیا اومدی؟

مادرم درباره مقدار فهم با توجه به سن به منگفت؛
وقتی به سن من رسیدی حتماً می فهمی.

مادرم درباره عدالت به من گفت؛
یه روز بالاخره بچهدار می شی، و امیدوارم که بچه هات دقیقاً مثل حالای خوت باشن. اون موقع است که میفهمی که چقدر ناجوره.

مادرم درباره دین به من گفت؛
اگه دعا نکنی سنگ میشی.

مادرم درباره پیش گویی به من گفت؛
اگه لباس زیرتونپوشی، تصادف می کنی و می میری.

مادرم درباره مسخره کردن به من گفت؛
به گریت ادامهبده منم یه چیزی بهت می دم که بتونی بخاطرش گریه کنی.

مادرم درباره انعطاف پذیری به من گفت؛
میشه برگردیو کثیفی پشت گردنتو ببینی!

مادرم درباره شرایط جوی به من گفت؛
بنظر میاد که یکگردباد قوی از اتاقت عبور کرده باشه.

مادرم درباره مشکلات فیزیکی به من گفت؛
اگه بخاطریکه یک شهاب سنگ داره میاد طرفت فریاد بزنم، اون موقع به من گوش می دی؟

مادرم درباره ریاکاری به من گفت؛
اگه بهت یکبارگفته باشم، من بهت یک میلیون بار بهت گفتم که اغراق نکردم.

مادرم درباره چرخه زندگی به من گفت؛
من تو رو بدنیااوردم، خودم هم می تونم بکشمت.

مادرم درباره تغییر رفتار و رویه به من گفت؛
مثلپدرت رفتار نکن!

مادرم درباره حسادت به من گفت؛
میلیون ها بچه تودنیا هستن که حسرت داشتن پدر و مادر تو رو دارن.

مادرم درباره پارک رفتن به من گفت؛
بعداً می ریمپارک.

مادرم درباره بد بودن پرخوری به من گفت؛
بس کهخورده مثل سگ حار شده.

مادرم درباره حیوانات جنگل به من گفت؛
اگه اذیت کنیخاله میمونه میاد می خورتت.

مادرم درباره فضا به من گفت؛
اگه تنها بری تو کوچه،آدم فضایی ها میان و می برنت.

مادرم درباره انتخاب همسر به من گفت؛
نمی دونم فردابعد از ازدواج می خواد کی رو بدبخت کنه.

مادرم درباره سیاست به من گفت؛
دیدی چطوری پدرتحرفمو باور کرد.

مادرم درباره امنیت به من گفت؛
شب که میری بخوابی

/ 0 نظر / 16 بازدید