مامان من نمی خوام برم مدرسه!

صبحی مادری برای بیدار کردن پسرش رفت.

مادر: پسرم بلند شو. وقت رفتن به مدرسهاست.

پسر: اما چرا مامان؟ من نمی خوام برممدرسه.

مادر: دو دلیل به من بگو که نمی خوای بریمدرسه.

پسر: یک که همه بچه ها از من بدشون می یاد. دو همهمعلم ها از من بدشون می یاد.

مادر: اُه خدای من! این که دلیل نمی شه. زود باش توباید بری به مدرسه.

پسر: مامان دو دلیل برام بیار که من باید برممدرسه؟
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مادر: یک تو الآن پنجاه و دو سالته. دوم اینکه تو مدیر مدرسه هستی!!

/ 0 نظر / 14 بازدید