اس ام اس فلسفی و عرفانی بسیار زیبای بهمن ماه 88

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد . . .

هر بامداد آهویی از خواب بر میخیزد و میداند که از تند ترین شیر

باید تندتر بدود ، وگرنه کشته خواهد شد

هر بامداد شیری از خواب بر میخیزد و میداند از تند ترین آهو

باید تند تر بدود ، وگرنه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی ندارد آهو باشی  یا شیر ، آفتاب که برمیآید آماده دویدن باش . . .

پرنده ای که بالاتر از  همه روی درخت نشسته

زودتر از همه هدف تیر شکارچی قرار میگیرد . . .

تنها دو شخص بد بخت داریم

کسی که چگونه انسان شدن را یاد نمیگیرد

کسی که از خوشبختی دیگران لذت نمیبرد . . .

قنوت یعنی خود را در دست ها نهادن و تقدیم خدا نمودن . . .

نیک باشی و بد گویند خلق / به که بد باشی و نیک بینند . . .

زندگی سر گذشت درگذشت آرزوهاست . . .

الهی

در بسته نیست ، ما دست و پا بسته ایم . . .

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است . . .

ابن سینا

/ 0 نظر / 13 بازدید